Spór dotyczył możliwości zwolnienia z VAT gminy, która sprzedała działkę. Chodziło o zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym pierwszym przepisem zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Jak wynika z pkt 10, zwolniona z podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części. Zwolnienie to nie ma zastosowania, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Dodatkowe warunki tego zwolnienia zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W omawianej sprawie skarżąca gmina sprzedała działkę stanowiącą mienie komunalne, która na mapie oraz w ewidencji gruntów i budynków była oznaczona jako droga.

Sąd orzekł, że gmina mimo to nie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT. Nie doszło bowiem do wybudowania budowli, czyli nie został spełniony jeden z warunków z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Gmina nie mogła też skorzystać ze zwolnienia z pkt 9 tego przepisu, ponieważ sprzedana działka mogła zostać zabudowana drogą. Zwolnienie to dotyczy natomiast jedynie gruntów, które są niezabudowane i nie mogą być przeznaczone pod zabudowę. 

Sprzedaż była więc opodatkowana 23-proc. VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 90/12.