Skarżącym była uczelnia niepubliczna, która chciała kupić nieruchomości (środki trwałe). W tym celu zaciągnęła kredyt bankowy, a w umowie zaznaczono, że środki będą przeznaczone na nieruchomości związane z celami statutowymi uczelni. Problem dotyczył tego, czy w takim przypadku trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Sąd orzekł, że uczelnia nie będzie musiała płacić CIT na żadnym etapie: uiszczenia zaliczki na podstawie umowy przedwstępnej, zapłaty za nieruchomość, zapłaty prowizji bankowej związanej z kredytem ani w momencie spłaty poszczególnych rat kredytu. Zgodnie bowiem z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wolne od CIT są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca m.in. na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu – w części przeznaczonej na te cele. Z kolei jak wynika z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób prawnych

– Spłata kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości na cele statutowe jest więc wolna od podatku dochodowego – uzasadniał sędzia Maciej Kurasz.

Wyjaśnił jednak, że w przypadku spłaty kredytu na zakup magazynu, który będzie służył działalności komercyjnej, uczelnia będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. W tej części powstanie bowiem przychód, który zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o CIT nie jest wolny od podatku. Wyrok jest nieprawomocny.