Sąd uzasadnił, że interpretacja może być wydana jedynie w sprawie przepisów prawa podatkowego materialnego, a nie przepisów postępowania.

Spór w omawianej sprawie dotyczył tego, czy podatnik może wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o interpretację przepisów procesowych określonych w ustawie o kontroli skarbowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Sąd orzekł, że przepisy, na które powołała się spółka (art. 31 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o kontroli skarbowej oraz rozdział 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) są przepisami prawa podatkowego, ale mają charakter procesowy. A zatem regulują zasady postępowania. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) za przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy rozporządzeń podatkowych. Z kolei art. 3 pkt 1 Ordynacji precyzuje, co jest ustawą podatkową.

Sąd przyznał, że art. 14b par. 1 oraz art. 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej nie rozstrzygają jednoznacznie, czy minister może wydać interpretację indywidualną w sprawie przepisów postępowania w sprawach podatkowych. Jednak zdaniem WSA minister nie może wydawać takich interpretacji z powodu ochrony, jaka przysługuje podatnikowi, który otrzymał interpretację. Chodzi o to, że zgodnie z art. 14k par. 1 Ordynacji zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował.

40 zł zapłaci podatnik za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

Sąd stwierdził, że nie można mówić o możliwości zastosowania się podatnika do przepisów regulujących postępowanie podatkowe, bo adresatem i podmiotem uprawnionym do stosowania są organy podatkowe. Dodał, że również z innych przepisów art. 14 Ordynacji, dotyczących interpretacji, nie wynika jakakolwiek ochrona natury procesowej. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Łodzi z 13 października 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1046/11