Skarżąca z małżonkiem kupili mieszkanie w 2006 r. Zaciągnęli na nie kredyt w banku. W 2009 r. postanowili sprzedać mieszkanie, a środki ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu. Ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od zakupu, skarżący musieli zapłacić podatek. Spór dotyczył tego, czy mogą przychód ze sprzedaży mieszkania pomniejszyć o takie koszty, jak: opłaty notarialne, odsetki od kredytu na zakup mieszkania i prowizja bankowa.

Sąd orzekł, że wydatki te będą kosztami, które pomniejszą przychód i w efekcie skarżący powinni zapłacić niższy podatek dochodowy. WSA uzasadniał, że bez poniesienia kosztów związanych z kredytem nie doszłoby do nabycia nieruchomości. Jest to więc argument przemawiający za tym, aby uznać te wydatki za udokumentowane koszty nabycia mieszkania.

Sąd zwrócił uwagę, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego nabycia. Zdaniem sądu wydatki poniesione na spłatę odsetek od udzielonego kredytu bankowego to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie zakupionej nieruchomości i mogą jednocześnie być uznane za udokumentowane koszty nabycia mieszkania. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 września 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 534/11.