Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że nie wszystkie zbiorniki do przechowywania gazu są opodatkowane. Podatkowi od nieruchomości podlegają jedynie te, które można uznać za budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawa budowlanego.

Problem w tym, że przepis ten, definiując, czym jest budowla, wymienia zbiorniki bez jakiegokolwiek dookreślenia tego terminu. Budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Następnie ustawa wymienia przykładowy katalog budowli.

Zdaniem sądu oznacza to, że nie każde urządzenie służące do przechowywania gazu będzie zbiornikiem w rozumieniu tego przepisu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie będą zbiorniki przenośne o niewielkiej pojemności lub cysterny służące do transportowania gazu. Organy podatkowe wydające decyzje w podatku od nieruchomości muszą więc ustalać dane techniczne zbiorników.

Skarżąca spółka uważała, że zbiorniki LPG, które nie powstają w procesie uregulowanym w prawie budowlanym, nie są opodatkowane. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Po 243/11