Spółka zajmująca się wytwarzaniem produktów leczniczych zapytała ministra finansów, czy alkohol etylowy użyty do wytworzenia tych produktów oraz ich sprzedaż są zwolnione z podatku akcyzowego. Zdaniem spółki, jeśli towary spełniają definicję produktu leczniczego, która jest określona przez prawo farmaceutyczne, to zwolniony z akcyzy będzie kupiony do produkcji alkohol etylowy oraz sprzedaż produktów leczniczych zwierających ten alkohol. Zwolnienia te przewidziane są w art. 30 ust. 9 pkt 4 oraz art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b) ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

Zdaniem ministra finansów, aby spółka mogła zastosować zwolnienie, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, który musi być również wpisany do rejestru produktów leczniczych. Taki warunek wynika z art. 3 oraz art. 28 prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

Spółka posiadała jednak nie tylko produkty wpisane do rejestru, ale również takie, dla których wygasło pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce, ale nadal jest ważne na rynkach zagranicznych. Dla wszystkich tych produktów spółka posiadała zezwolenie na wytwarzanie.

Niekorzystna interpretacja została zaskarżona do sądu, który przyznał rację spółce. NSA również potwierdził, że zwolnieniu podlega alkohol etylowy do wytworzenia każdego produktu leczniczego, a więc nie tylko takiego, który jest wpisany do rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce, ale też który został wytworzony, przechodzi badania kliniczne i nie posiada dopuszczenia do obrotu.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I GSK 163/10, I GSK 164/10