Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę organu podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok. Mimo że NSA uznał rozstrzygnięcie sądu I instancji za prawidłowe, co do meritum przyznał rację fiskusowi. Uznał bowiem, że podatnik prowadził działalność w zakresie usług reklamowych, a to wyłączało możliwość stosowania zryczałtowanego opodatkowania.

– W tym zakresie nie ma potrzeby prowadzenia dalszego postępowania – podkreślił sędzia NSA Jan Rudowski.

Skarżący prowadził działalność polegającą na montażu tablic reklamowych na ulicach, klejeniu na nich plakatów, a także pracach przygotowawczych pod konstrukcję, naprawach oświetlenia reklam i wykonywaniu konstrukcji pod reklamy. Organ podatkowy prawidłowo dopuścił jako dowód opinię organu statystycznego co do kwalifikacji tej usługi. Z opinii wynikało, że podstawowym kryterium klasyfikacyjnym jest rodzaj wykonywanych czynności i ich końcowy efekt.

Usługi reklamowe (według PKWiU z 2004 r. i z 1997 r.) obejmują m.in. projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, ram ogłoszeniowych; dystrybucję i doręczanie próbek reklamowych itp.

W ocenie NSA sąd I instancji błędnie nakazał organom podatkowym prowadzenie dodatkowych czynności w tym zakresie, bo sprawa została przesądzona. NSA podkreślił też, że w konstrukcji zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jest wyraźne odesłanie do PKWiU. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1357/09.

Ważne!

Rozliczanie PIT na zasadch ogólnych to opłacanie podatku według skali ze stawkami 18 i 32 proc.