Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną podatnika, któremu fiskus odmówił prawa do zwolnienia części pensji sfinansowanej ze środków pomocowych UE. Jak wyjaśnił sędzia NSA Grzegorz Borkowski, sposób wypłaty środków, np. prefinansowanie, nie wpływa na to, skąd one pochodzą. Z linii orzeczniczej wynika, że zwolnienie przysługuje zawsze, jeżeli ostateczny ciężar sfinansowania tej pomocy ponosi UE. Istotne jest bowiem ich pochodzenie.

Jednocześnie NSA podkreślił, że nie może wypowiedzieć się co do drugiej przesłanki zastosowania zwolnienia, czyli kryterium bezpośredniej realizacji celu programu. NSA zauważył, że organ interpretacyjny nie wypowiedział się co do tej przesłanki. Tymczasem sąd I instancji dokonał wykładni w tym zakresie. Zdaniem NSA takie działanie wykracza poza uprawnienia sądu administracyjnego, który tylko kontroluje, a nie wydaje interpretacje podatkowe.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1067/09.