STAN FAKTYCZNY

Gmina wystąpiła o interpretację podatkową dotyczącą opodatkowania VAT opłat parkingowych. Interpretacja okazała się jednak niekorzystna dla gminy. W ocenie organów interpretacyjnych opłaty parkingowe na drogach publicznych stanowiące w 100 proc. dochody własne gminy nie podlegają VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej: ustawa o VAT).

W jego ocenie jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych. W związku z tym nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, ale są objęte zwolnieniem z par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 971, poz. 970 z późn. zm.). Ponadto opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych stanowi dochód gminy i mieści się w jej dochodach własnych, a nie dochodach publicznych.

Gmina zaskarżyła interpretację do sądu. Zdaniem skarżącej działania podejmowane przez gminę w zakresie opłat pobieranych w płatnych strefach parkowania mieszczą się w zakresie działania gminy jako organu władzy publicznej i jako takie podlegają wyłączeniu z opodatkowania VAT.

Z UZASADNIENIA

W pierwszym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie przyznał racji gminie. Jednak sąd kasacyjny uchylił niekorzystne dla gminy orzeczenie (wyrok NSA z 5 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 852/09). Przy ponownym rozpoznaniu sprawy WSA w Rzeszowie uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd potwierdził, że jednostka samorządu terytorialnego (tu gmina) jest organem administracji publicznej. W związku z tym pobierane przez nią opłaty parkingowe za parkowanie w strefach płatnego parkowania stanowią czynność z zakresu władztwa publicznego.

Z uzasadnienia NSA wynika bowiem, że wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników zależy od spełnienia łącznie dwóch przesłanek. Podmiotowej, zgodnie z którą wyłączenie odnosi się tylko do organów władzy publicznej, oraz przedmiotowej obejmującej tylko prowadzenie czynności z zakresu władztwa publicznego.

Dlatego dla sprawy istotne znaczenie ma to, czy skarżąca, pobierając opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, działa jako organ władzy publicznej i czy pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania jest czynnością ze sfery publicznoprawnej. WSA zauważył, że w ocenie NSA w przypadku opłat parkingowych gmina działa jako organ władzy publicznej i jest to czynność ze sfery publicznoprawnej. Zgodnie z art. 16 ust. 2 konstytucji samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W związku z tym ustawodawca powierzył samorządowi terytorialnemu wykonywanie zadań administracji publicznej niezastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy państwowej.

Sąd potwierdził, że pobieranie opłat za korzystanie z dróg publicznych jest formą sprawowania władztwa publicznego. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że opłaty te pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych i dokonywane w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Oprócz tego, że są świadczeniami odpłatnymi, są także – jak podatki – świadczeniami pieniężnymi, powszechnymi, bezzwrotnymi, ustalanymi jednostronnie przez państwo.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 21 września 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 394/10, niepublikowany.