Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną członka zarządu, który kwestionował skuteczność doręczenia decyzji podatkowych. Sąd uznał, że organ podatkowy może nadać na poczcie dwie decyzje jednym listem.

Organ podatkowy orzekł o przeniesieniu odpowiedzialności za długi spółki na członka zarządu. W sprawie wydano dwie decyzje: jedna dotyczyła VAT, druga CIT. Obie zostały wysłane do adresata jednym listem. Członek zarządu odebrał list, ale odwołał się tylko od jednej decyzji. Potem odwołał się też od drugiej decyzji, oświadczając, że w kopercie było tylko jedno orzeczenie. Organ podatkowy stwierdził jednak uchybienie terminu do wniesienia odwołania i pozostawił je bez rozpoznania.

W skardze do sądu członek zarządu zarzucił, że treść zwrotnego poświadczenia odbioru została sfałszowana przez pracowników organów podatkowych, którzy dopisali w jego treści numer dodatkowej decyzji.

Sąd I instancji nie uwzględnił jednak jego skargi. Oddalając skargę, zauważył, że pocztowy dowód doręczenia przesyłki jest dokumentem urzędowym. To oznacza, że stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Sporny dokument zawiera adnotację sporządzoną tym samym charakterem pisma i tym samym tuszem co treść decyzji ze wskazaniem daty ich wydania i numerów. Ponadto zwrotka zawiera też datę doręczenia, podpis doręczającego i odbiorcy, nie zawiera żadnych skreśleń, nie nosi cech dopisywania, poprawiania ani innych śladów przerabiania. Skarżący wniósł skargę kasacyjną, ale także NSA potwierdził, że doręczenie było prawidłowe.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 372/09