Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne koncernu mięsnego, któremu organy podatkowe odmówiły przyjęcia dobrowolnego zabezpieczenia. Sąd przypomniał, że instytucja dobrowolnego zabezpieczenia (m.in. art. 33g Ordynacji podatkowej – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jest czymś innym niż wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 224a tej ustawy. W sprawie przyjęcia zabezpieczenia organy podatkowe mogą orzec zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

– Samo złożenie wniosku o zabezpieczenie nie oznacza jego przyjęcia – podkreślił sędzia NSA Jacek Brolik.

W październiku 2007 r. spółka wystąpiła do organów podatkowych o przyjęcie zabezpieczenia zobowiązań wynikających z decyzji z odsetkami. Podatniczka dokonała też wpłaty określonej sumy do depozytu. Jednak organy podatkowe odmówiły przyjęcia zabezpieczenia i zwróciły wpłaconą gotówkę. Spółka wniosła skargę do sądu.

Sąd I instancji uznał, że organ podatkowy po złożeniu zabezpieczenia jest zobligowany m.in. do zbadania, czy zabezpieczenie złożone jest w odpowiedniej formie oraz czy gwarantuje wykonanie decyzji wymiarowej. Sąd kasacyjny zaakceptował to stanowisko. Wyroki sąd prawomocne.

Sygn. akt II FSK 406-407/09.