STAN FAKTYCZNY

Burmistrz miasta zarządzeniem wydanym na podstawie art. 38 ust. 1 pkt b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2471 ze zm.), odwołał bez wypowiedzenia ze stanowiska dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących. Powodem była negatywna ocena wykonywania powierzonych mu zadań. Burmistrz uznał, że dyrektor nie przestrzega obowiązków pracowniczych. Uchybienia zostały potwierdzone w trakcie kontroli finansowo-administracyjnej przeprowadzonej przez audytora wewnętrznego, zleconej przez gminę. Na podstawie wniosków zawartych w protokole pokontrolnym organ prowadzący Zespół Szkół Ogólnokształcących ustalił negatywną ocenę wykonywanych zadań, w związku z czym odwołanie ze stanowiska dyrektora stało się konieczne i jest uzasadnione. Jednocześnie dyrektor została pouczona, że w terminie siedmiu dni przysługuje jej odwołanie do rejonowego sądu pracy.

Jednak wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza. W ocenie wojewody na ocenę pracy dyrektora szkoły składają się oceny cząstkowe w zakresie realizacji zadań nadzorowanych odpowiednio zarówno przez organ prowadzący szkołę, jak i organ nadzoru pedagogicznego. Wojewoda stwierdził, że zarządzenie zostało wydane z istotnym naruszeniem prawa. W jego ocenie burmistrz nie zachował przy odwoływaniu trybu określonego przepisami prawa w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły.

Jak zauważył wojewoda, wprawdzie organ prowadzący szkołę może odwołać bez wypowiedzenia nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny realizacji zadań nadzorowanych przez ten organ. Jednak postępowanie dotyczące oceny jest prowadzone przez organ nadzoru pedagogicznego. To bowiem ten organ w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dokonuje, oprócz merytorycznej oceny, wszelkich czynności gwarantujących prawidłowy tryb oceny. Między innymi organ zasięga opinii rady szkoły (rady programowej) i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole i powołuje zespół oceniający rozpatrujący wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy. Organ prowadzący szkołę w postępowaniu dotyczącym oceny posiada niewątpliwie możliwości inicjowania takiego postępowania, dokonywania oceny cząstkowej i gdy zachodzą do tego przesłanki, odwołania dyrektora. Zdaniem organu nadzoru, burmistrz nie miał kompetencji do samodzielnego przeprowadzenia oceny pracy dyrektora szkoły. Burmistrz gmin zaskarżył rozstrzygnięcie wojewody do sądu administracyjnego.