ORZECZENIE

Strona zwróciła się do organów podatkowych z wnioskiem o udzielenie interpretacji, wskazując, że osiąga przychody z tytułu najmu. Zdaniem wnioskodawcy, nie ma on obowiązku rejestracji jako podatnik VAT. Organy podatkowe uznały stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Ich zdaniem, strona powinna zarejestrować się jako podatnik VAT po uzyskaniu określonego poziomu przychodów.

W skardze do WSA skarżący podnosił, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, gdyż w jego przekonaniu w rozumieniu ustawy o VAT z 2004 roku nie można uznać za jej wykonywanie uzyskiwania przychodów z tytułu najmu.

Sąd w wyroku z 26 sierpnia 2008 r. przychylił się do stanowiska organów podatkowych. Uznał, że art. 15 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 roku odpowiada brzmieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy. Na podstawie tych przepisów skarżący powinien być traktowany jako podatnik VAT.

Zdaniem sądu, aby opodatkować przychody z najmu, nie jest konieczne, aby skarżący prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadał formalny status przedsiębiorcy. Sąd powołał się na wyrok ETS z 4 grudnia 1990 r. C-186/89, w którym Trybunał stwierdził, że najem na określony czas za wynagrodzeniem powinien być postrzegany jako działalność gospodarcza prowadzona w sposób ciągły w celu zarobkowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 VI Dyrektywy i tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej.

Sygn. akt I SA/Gd 276/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24