Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dla celów podatkowych przesyłka z urzędu pocztowego może być odebrana nie tylko przez adresata lub osobę upoważnioną. Odebranie przesyłki adresowanej do męża przez żonę jest skuteczne.

W ocenie NSA w takiej sytuacji zastosowanie ma art. 26 ust. 2 pkt 3 prawa pocztowego (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przesyłka, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana m.in. w placówce operatora ze skutkiem doręczenia osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem. Jedynym warunkiem jest to, by adresat nie złożył w placówce operatora zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego.

Spór w sprawie dotyczył doręczenia decyzji. Przesyłkę z poczty odebrała żona podatnika. Podatnik odwołał się od decyzji, ale dzień po terminie. Organ nie chciał przywrócić terminu do złożenia odwołania. Sąd I instancji uznał, że doręczenie decyzji żonie było nieskuteczne. NSA nie podzielił jednak tego stanowiska. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 841/08

Ważne

Organ podatkowy może uznać, że decyzja podatkowa została doręczona, nawet jeśli faktycznie nie dotarła do adresata. Są to tzw. zastępcze formy doręczenia