ORZECZENIE

Podatnik, który prowadzi skład podatkowy, co do zasady musi posiadać zezwolenie od naczelnika urzędu celnego. W sytuacji, gdy zmienią się dane podatnika, musi on poinformować o tym naczelnika urzędu. Taką zmianą danych może być np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i innego.

Problem, który rozstrzygnął WSA w Rzeszowie, sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy spółka prowadząca w Polsce skład podatkowy musi zawiadomić naczelnika urzędu celnego o tym, że wobec niej zostało wszczęte postępowanie ochronne we Francji. Zdaniem sądu nie można takiego postępowania uznać za postępowanie upadłościowe tylko z tego powodu, że zostało ono wymienione jako postępowanie upadłościowe w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L. z 2000 r. nr 160). A zatem spółka nie ma obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu celnego o prowadzonych wobec niej czynnościach we Francji.

Sygn. akt I SA/Rz 432/09, nieprawomocny