ORZECZENIE

Organy podatkowe ustaliły podatnikowi zobowiązanie z tytułu dochodów osiągniętych z nieujawnionych źródeł. Stwierdziły, że poniósł on większe wydatki niż możliwe do pokrycia z ujawnionych źródeł. Jako wydatek organy zakwalifikowały również stratę poniesioną z prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik wskazywał na zgromadzone przez siebie oszczędności oraz prowadzenie działalności artystycznej, co organy podatkowe kwestionowały jako źródło przychodu.

Sprawa trafiła do szczecińskiego WSA. Sąd stwierdził, iż ustalenie opodatkowanego przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, z drugiej zaś strony – ustalenia wielkości takiego mienia zgromadzonego w roku oraz w latach poprzednich, które to mienie pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Natomiast poniesiona strata jest kategorią, która nie jest równoznaczna z wydatkiem mogącym stanowić podstawę ustalenia przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach. Wykazanie przez podatnika w rocznym zeznaniu straty poniesionej z działalności gospodarczej nie uzasadnia uwzględnienia jej przy ustalaniu przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach.

Potraktowanie poniesionej straty z określonego źródła przychodów jako podstawy do ustalenia przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach, bez uprzedniego ustalenia rzeczywistych wydatków poniesionych w ramach kosztów uzyskania przychodu z tego źródła i zmniejszających przez to wartość mienia zgromadzonego w roku podatkowym, prowadziłoby do opodatkowania tej straty. Byłoby to opodatkowanie czegoś, co nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, i to według stawki znacznie wyższej od stawek opodatkowania samego dochodu.

Sygn. akt I SA/Sz 576/08