ORZECZENIE

Podatnik, zakładając działalność gospodarczą, objął zakresem prowadzonego przedsiębiorstwa m.in. obrót papierami wartościowymi. W 2005 roku nabywał je na podstawie umowy z domem maklerskim, w którym posiadał rachunek inwestycyjny.

Składając zeznanie roczne, podatnik część straty wynikającej z obrotu papierami wartościowymi wykazał jako stratę z kapitałów pieniężnych, cześć natomiast rozliczył w ramach działalności gospodarczej. Organy podatkowe obu instancji stwierdziły, że rozliczenie jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazały, że podatnik nie dokonywał faktycznie obrotu papierami wartościowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Sąd oddalił skargę strony. Podkreślił, że w przypadku prowadzenia działalności, której przedmiotem jest obrót papierami wartościowymi, przychód (stratę) z niego należy traktować jako przychód z działalność gospodarczej, pod warunkiem że przedsiębiorca posiada odpowiednie zezwolenie na obrót papierami wartościowymi, o którym mowa w art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Skoro skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, to stratę z obrotu papierami wartościowymi należało uznać za stratę z kapitałów pieniężnych i rozliczyć w sposób przewidziany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sygn. akt I SA/Rz 30/09