ORZECZENIE

Podatnik nie mógł odliczyć VAT w grudniu 2005 r., skoro fakturę otrzymał w styczniu 2006 r. – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Aby odliczyć podatek, należy posiadać fakturę VAT, co wynika z art. 86 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Sąd podkreślił, że przepis ten nie jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Ponadto na możliwość odliczenia VAT nie wcześniej niż w chwili otrzymania faktury VAT zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W związku z tym faktury nie może zastąpić faks ani inna informacja opisująca treść faktury.

W omawianej sprawie spółka odliczyła VAT w grudniu 2005 r., a fakturę dostała dopiero w styczniu 2006 r., co zakwestionował urząd skarbowy. Zdaniem sądu spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług dopiero w styczniu 2006 r.

Druga kwestia, którą rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w omawianej sprawie, dotyczyła odliczenia VAT od paliwa do samochodu osobowego. Sąd powołał się na wyrok ETS w sprawie Magoora i uznał, że ograniczenia w prawie do odliczenia VAT od paliwa do samochodów po wejściu Polski do Unii Europejskiej pozostały w takim zakresie, w jakim nadałaby mu prawidłowo zastosowana klauzula ciągłości (standstill). Skoro zatem stara ustawa o VAT, funkcjonująca przed wejściem Polski do UE, nie pozwalała na odliczanie VAT od paliwa do samochodów osobowych, to również po przystąpieniu do Wspólnoty podatnikom takie prawo nie przysługuje.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1442/08