ORZECZENIE

Zapadł kolejny, niekorzystny wyrok dla zakładów energetycznych. Chodziło o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę w związku z przyjęciem aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Źródłem problemu stała się Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zobowiązywała ona operatorów systemów dystrybucyjnych w krajach UE do wydzielenia się w spółki niezależne. Miały one na to czas do 1 lipca 2007 r.

Polska znowelizowała prawo energetyczne, które nakazało operatorom wydzielenie spółek niezależnych, które zajmą się wyłącznie przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Prawo nakazywało wydzielenie poprzez wniesienie aportu. W związku z tym skarżąca spółka musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową, taksę notarialną i ponieść inne koszty. Zwróciła się następnie do ministra finansów z wnioskiem o interpretację, czy poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe, a następnie WSA stwierdziły, że poniesione przez spółkę wydatki miały bezpośredni związek z podwyższeniem kapitału zakładowego. W rezultacie wydatków tych nie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej spółki, która twierdziła, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty pośrednie. Zdaniem spółki za takie koszty należało uznać wydatki na PCC i inne opłaty związane z przyjęciem aportu. Sąd, odnosząc się do tego twierdzenia, uzasadnił, że co do zasady wydatki pośrednie można zaliczyć do kosztów, ale należy pamiętać, że kosztu pośredniego nie można powiązać z konkretnym przychodem. Za koszty pośrednie należy uznać ogólne koszty funkcjonowania spółki, a w tej sprawie poniesiono wydatki, które były bezpośrednio związane z wniesieniem aportu.

Identyczny wyrok zapadł pod koniec maja tego roku (sygn. akt: III SA. /Wa 405/08).

Sygn. akt III SA/Wa 501/08