ORZECZENIE

Pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC), którzy pełnią funkcje członków zarządu, nie mogą pomniejszyć przychodu o wydatki z tego tytułu. Sąd uznał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ubezpieczenia OC mieszczą się w innych grupach ryzyka niż wskazane w omawianym przepisie.

Zgodnie z tym przepisem do kosztów można zaliczyć składki od umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W związku z tym ubezpieczenie na rzecz członków zarządu spółki nie może być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy, czyli firmy. Sąd podkreślił, że ustawodawca w sposób wyraźny wyłączył zatem możliwość zaliczania wydatków z tytułu tego rodzaju ubezpieczeń do kosztów uzyskania przychodu.

Sygn. akt I SA/Kr 1563/08, nieprawomocny