ORZECZENIE

Syndyk masy upadłości spółki jawnej w upadłości wystąpił do organów podatkowych o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy należny od wspólnika spółki. W związku ze sprzedażą nieruchomości spółki powstał obowiązek uiszczenia zaliczki za wspólników w wysokości prawie 1,4 mln zł. Syndyk dodał, że zaliczka w takiej wysokości byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do podatku należnego od dochodu za 2007 roku, a wniosek składa w interesie wierzycieli.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił jednak wszczęcia postępowania, ponieważ uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek przysługuje jedynie podatnikowi, a syndyk nie jest podatnikiem. Syndyk stwierdził, że ogłoszenie upadłości spółki spowodowało, że wspólnik w trakcie postępowania upadłościowego stał się tylko podatnikiem formalnym, stracił natomiast materialny status podatnika. A zatem - dowodził dalej - również na nim ciąży obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy przyznał rację organom podatkowym. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 7 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, która podlega ma mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Obowiązek podatkowy ciążył natomiast na wspólniku, a postępowanie upadłościowe dotyczyło spółki, a nie wspólnika. Dlatego syndyk nie miał prawa reprezentacji innego podmiotu niż upadły.

Sygn. akt. III SA/Wa 600/08