ORZECZENIE

Spółka jako deweloper zajmowała się kupnem nieruchomości i budową domów, które następnie wynajmowała. W ramach przygotowania do inwestycji zlecała innym firmom sprawdzenie potencjalnych gruntów pod budowę. Firmy te miały m.in. sprawdzić, jaki jest status gruntów, ich przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, jakie są ceny nieruchomości w danym miejscu. Jeżeli dana lokalizacja dawała widoki na zysk, spółka podejmowała decyzję o jej nabyciu. Jednak gdy okazywało się, że transakcja jest ryzykowna, rezygnowała z zakupu.

W związku z tym deweloper wystąpił do organów podatkowych z pytaniem, czy wydatki poniesione na rzecz zewnętrznych firm stanowią koszty zaniechanej inwestycji. Taki wydatek zgodnie z ustawą o CIT nie jest kosztem uzyskania przychodów.

Organy podatkowe wydały interpretację niekorzystną dla podatnika, ale sąd administracyjny I instancji uwzględnił skargę spółki.

Racji organom podatkowym nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny, do którego skargę kasacyjną wniósł dyrektor izby skarbowej. W ocenie NSA wydatki poniesione przed rozpoczęciem inwestycji, jeżeli inwestycja ta nie została rozpoczęta, nie mogą stanowić wyłączonych z kosztów podatkowych kosztów zaniechanej inwestycji. Jak zauważył sąd, inwestycją w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Inwestor, który nie był właścicielem nieruchomości i nie miał pozwolenia na budowę, nie mógł nic budować. Dlatego wydatki poczynione przez spółkę nie mogą zostać uznane za koszty zaniechanej inwestycji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 41 ustawy o CIT.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 744/07