Zygmunt G. złożył wniosek VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Organ I instancji wezwał do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez dołączenie kopii pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że na dzień złożenia wniosku nie posiadał pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Organ odmówił zwrotu.

Spór co do zasadności zwrotu musiał rozstrzygnąć sąd administracyjny. Jak podkreślił sąd, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prawo do zwrotu przysługuje z zastrzeżeniem określonych warunków. Osoba fizyczna musi posiadać pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest takie pozwolenie. Kopię pozwolenia na budowę należy załączyć do wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego lub jego części.

Pozwolenie na budowę musi posiadać inwestor dokonujący wydatków i realizujący jedną ze wskazanych w przepisie inwestycji. Skoro kopię pozwolenia na budowę należy dołączyć do wniosku o zwrot, inwestor musi nim dysponować w momencie jego składania. Nie jest natomiast konieczne posiadanie pozwolenia w czasie ponoszenia wydatków. W ocenie sądu należy przyjąć, iż pozwolenie na budowę musi dotyczyć budynku mieszkalnego w rozumieniu ustawy.

Skarżący w dacie złożenia wniosku o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie posiadał wymaganego pozwolenia. Nie posiadał go również na etapie postępowań podatkowych przed organami obu instancji. W ocenie sądu nie można uznać, że wskazany warunek wypełnia posiadanie przez skarżącego decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Dotyczyła ona bowiem budynku garażowo-gospodarczego. Ten zaś rodzaj inwestycji nie jest objęty systemem zwrotu.