Minister finansów twierdził, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nakładają na bank, który wypłaca kwotę na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, obowiązek poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy uznał jednak taką interpretację za wadliwą. Sędzia sprawozdawca, uzasadniając wyrok, stwierdziła, że organy podatkowe w niedopuszczalny sposób starają się uzyskać tę informację. Obowiązek taki minister finansów wywodził z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Sąd stwierdził jednak, że przepis nie nakłada na bank takiego obowiązku. Bank musi poinformować urząd o dokonanych wypłatach, ale tylko, gdy wypłaca pieniądze wierzycielom, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeśli wypłaca je spadkobiercom, nie musi informować urzędu.

Sygn. akt III SA/Wa 585/08