ORZECZENIE

W wyniku kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy, organy podatkowe zakwestionowały deklarowaną przez niego wysokość VAT. Podatnik w ewidencji zakupu środków trwałych ujął fakturę VAT, która dokumentowała nabycie lokalu użytkowego. O wysokość określonego w niej VAT obniżył wysokość podatku należnego.

Nie znalazło to akceptacji ze strony organów podatkowych, ponieważ wystawca spornej faktury w dacie jej sporządzenia nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT. W związku z tym organy uznały, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z tej faktury. Podatnik, nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, wniósł skargę do szczecińskiego WSA.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Uznał, że pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był do tego uprawniony, ponieważ nie był zarejestrowanym podatnikiem, jest sprzeczne z zasadą neutralności, wynikającą z VI Dyrektywy. Brak rejestracji podmiotu wystawiającego fakturę nie pozbawia podatnika otrzymującego fakturę prawa do odliczenia podatku naliczonego, zapłaconego na jej podstawie.

Sygn. akt I SA/Sz 94/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24