W piśmie z 12 marca 2007 r. pełnomocnik podatnika wniósł odwołanie od decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku rolnym za rok 2007. Organ podatkowy uznał jednak, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Ostatecznie sprawa skuteczności doręczenia odwołania trafiła do sądu administracyjnego.

Sąd uznał, że kluczowe znaczenie dla sprawy ma ustalenie daty doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Z akt sprawy wynika, że czynności doręczenia podjęte zostały 22 lutego. Zwrotne potwierdzenie odbioru potwierdza, że korespondencję odebrał pełnomocnik. Ta sama decyzja została jednak doręczona raz jeszcze 27 lutego. A 18 lutego organ odwoławczy wezwał pełnomocnika do złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika w sprawie odwołania.

W ocenie sądu nasuwa się wątpliwość, w jakim charakterze działała osoba odbierając decyzję pierwszej instancji. Czy jako pełnomocnik w sprawie, czy też jako dorosły domownik. Zgodnie z Ordynacją podatkową pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości co do tego, że doręczenie decyzji organu I instancji nie nastąpiło do rąk skarżącego. A z akt sprawy nie wynika, żeby osoba, która odebrała pismo, działała w I instancji jako pełnomocnik.

Sąd podkreślił, że z potwierdzenia odbioru nie wynika, kto decyzję odebrał, czy osoba ta była domownikiem czy też sąsiadem. Nie ma również wzmianki o tym, że osoba ta zobowiązała się do oddania pisma adresatowi. Pokwitowanie odbioru jest zatem uzupełnione wadliwie.

W przypadku wadliwie i niejednoznacznie wypełnionego potwierdzenia odbioru, to organy podatkowe muszą wykazać, że doręczenie zastępcze było skuteczne. Pisma doręczone adresatom za zwrotnym poświadczeniem odbioru powinny być szczegółowo i prawidłowo wypełniane przez osobę doręczającą. Z dokumentu tego musi jednoznacznie wynikać, w jaki sposób przesyłka została doręczona. W przeciwnym razie doręczenie nie może zostać uznane za skuteczne.