ORZECZENIE

Wątpliwości, które we wczorajszej uchwale rozstrzygnął NSA, choć dotyczą procedury sądowo-administracyjnej, mają istotne znaczenie dla wielu składających skargi podatników. Organy celne zarzuciły spółce jawnej błędne rozliczenie akcyzy za marzec i kwiecień 2004 r. od sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną detaliczną.

W pierwszym wyroku sąd I instancji przyznał rację spółce. Jednak argumentacja organów celnych przekonała NSA, który uchylił korzystny dla spółki wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

W związku ze związaniem stanowiskiem sądu kasacyjnego, sąd I instancji wydał niekorzystny dla podatniczki wyrok. Mimo to spółka zaskarżyła go do NSA. Przed rozprawą w analogicznej sprawie opodatkowania akcyzą papierosów nieoznaczonych ceną detaliczną, w NSA zapadła uchwała. Poszerzony skład NSA potwierdził, że w 2003 roku osoby sprzedające papierosy nieoznaczone ceną detaliczną miały prawo skorzystać ze zwolnienia z tego podatku.

W tej sytuacji powstał problem, do jakiej wykładni ma zastosować się NSA, który po raz drugi zajmuje się sprawą podatnika. Siedmioosobowy skład NSA uznał, że sąd kasacyjny w opisanej sytuacji nie jest związany wcześniejszym wyrokiem i ma prawo zastosować odmienne od niego stanowisko zawarte w uchwale. W ocenie sądu w opisywanej sytuacji uchwała została podjęta w czasie, gdy sprawa nie została definitywnie zakończona i toczyło się postępowanie. Stanowisko zajęte w uchwale zastępuje niejako w ocenie sądu wykładnię dokonaną w podjętym wcześniej wyroku. Granic związania uchwałą nie wyznacza data jej podjęcia. NSA zastrzegł, że sąd nie będzie związany uchwałą, gdy ta zostanie podjęta po prawomocnym wyroku. Podkreślił również, że istnieje alternatywa dla zastosowania uchwały przez sąd powtórnie rozpoznający skargę kasacyjną. Skład orzekający, który nie zgadza się z uchwałą, może zainicjować podjęcie kolejnej uchwały

Sygn. akt I FPS 1/08.