ORZECZENIE

Spółka w 2000 roku dokonała importu towarów, odprowadziła należności celne i podatki. Organy celne zweryfikowały jednak wartość towarów i podwyższyły wartość towarów, co spowodowało również wzrost VAT. W związku z tym organy celne nakazały zapłacić odsetki za zaległości. Stanęły one na stanowisku, że zobowiązanie podatkowe powstało z mocy prawa wraz z importem towarów w 2000 roku i od tego momentu należy liczyć odsetki.

Nie zgodziła się z tym spółka, która twierdziła, że skoro otrzymała decyzję, w której określony został dziesięcio dniowy termin zapłaty podatku, to odsetki należy liczyć od chwili upływu tego terminu. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który przyznał rację skarżącej spółce. Dyrektor izby celnej złożył jednak kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że rację w sporze ma organ celny. Sąd stwierdził, że zobowiązania podatkowe związane z importem towaru powstają w momencie powstania długu celnego. Jest to więc data, od której należy liczyć odsetki. Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego sprawa powróciła, będąc związany wyrokiem NSA oddalił skargę skarżącej spółki. Sąd powtórzył, że w opisanej sytuacji odsetki należy liczyć od dnia następnego po dniu powstania długu celnego. Termin dziesięcio dniowy jest zatem terminem technicznym i nie ma wpływu na moment zapłaty odsetek.

Sygn. akt III SA/Wa 438/08