ORZECZENIE

Sprawa dotyczyła wiążącej interpretacji podatkowej. Spółka wyjaśniła we wniosku, że w ramach swojej działalności prowadzi ewidencję wartościową sprzedawanych towarów przy zastosowaniu kas fiskalnych. Pytanie dotyczyło programowania kas fiskalnych w zakresie nazw towarów, które są drukowane na paragonach fiskalnych. Spółka stosowała nazwy na podstawie grupy zasadniczej SWW (cztery pierwsze symbole), a w razie potrzeby jeszcze je uściślała. Podatniczka podkreśliła, że wszystkie kody są przypisane do właściwych działów zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT. W związku z tym pod jednym kodem nie występują towary o różnych stawkach podatkowych.

Organy podatkowe uznały taki sposób ustalania nazw towarów za nieprawidłowy. Umieszczenie na paragonie jedynie oznaczenia literowego dotyczącego całej grupy produktów (np. gazeta) albo jedynie symbolu PKWiU jest niedopuszczalne. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwa towaru oraz nie określają źródła stosowania nazw towarów. Jednak w ocenie organów przez nazwę towaru lub usługi należy rozumieć nazwę jednostkową tj. nazwę mającą tylko jeden desygnat.

Rację spółce przyznał sąd I instancji. W jego ocenie, choć organy słusznie odwołały się do definicji słownikowej, to wybrały złą definicję. Skoro ustawodawca nie posługuje się w akcie prawnym pojęciem nazwy jednostkowej, to nie można uzupełniać ustawodawcy poprzez wybieranie z wielu znaczeń określenia nazwa, tej, do której nie odnosi się przepis prawa.

Wyrok do NSA zaskarżył dyrektor izby skarbowej i spór wygrał. W ocenie NSA wykładnia sądu I instancji nie uwzględnia celu przepisów o VAT zarówno krajowych, jak i unijnych. Celem tym jest prowadzenie przez podatnika określonej ewidencji, która musi być na tyle szczegółowa, żeby była użyteczna dla określenia stawek oraz kontroli. Jak podkreślił NSA, nazwy towarów na paragonach należy zindywidualizować, tak aby nie było problemów z ich rozróżnieniem i przyporządkowaniem stawek VAT. Przyjęcie ewidencjonowania grupowego nie daje takiej gwarancji.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 754/07