ORZECZENIE

Zapadł kolejny wyrok dotyczący premii pieniężnych, który jest korzystny dla podatników. W odróżnieniu jednak od większości sporów dotyczących tej kwestii premii pieniężnej udzielał producent, a nie sprzedawca.

Skarżąca spółka sprzedawała produkty aptekom, a realizacja określonej wielkości sprzedaży powodowała przyznanie im premii pieniężnych. Premii udzielał producent. Dla organów podatkowych nie miało to znaczenia, bo twierdziły one, że na mocy tak określonych transakcji powstawał stosunek zobowiązaniowy między sprzedającym a apteką. Organ twierdził, że przyznanie premii pieniężnej należało uznać za świadczenie usług, a zatem premia jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Sąd nie zgodził się jednak z interpretacją dokonaną przez organ podatkowy. Podkreślił, że stosunek zobowiązaniowy między sprzedawcą a apteką nie powstał, ponieważ premię wypłacał producent. W konsekwencji nie doszło do świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć wiele wyroków, z których wynika, że przyznanie premii pieniężnej po przekroczeniu określonych obrotów nie podlega VAT. Na przykład w ostatnim czasie zapadł wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 784/08, nieprawomocny), w którym sąd stwierdził, że zrealizowanie określonego z góry pułapu zakupów nie stanowi świadczenia usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą bowiem - twierdził sąd - przez ich zsumowanie przekształcić się w usługę. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie również w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok NSA o sygn. akt I FSK 94/06).

Sygn. akt III SA/Wa 2505/08 (nieprawomocny)