ORZECZENIE

Byli wspólnicy spółki cywilnej zwrócili się do organów podatkowych z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w VAT. Organy odmówiły wszczęcia postępowania, powołując się na fakt wcześniejszego wykreślenia spółki z rejestru podatników VAT i w konsekwencji brak podmiotu uprawnionego do wystąpienia z żądaniem.

Wspólnicy podnosili, że złożyli korekty deklaracji VAT przed upływem terminu do złożenia deklaracji za ostatni miesiąc działalności spółki, co jest równoznaczne z powstaniem nadpłaty. Wskazali, że gdyby sytuacja dotyczyła zaległości podatkowej, to istniałyby podmioty zobowiązane do jej zapłaty. Organy podatkowe zwróciły uwagę, że przy zaległości przepisy wyraźnie regulują tę kwestię.

Sąd oddalił skargę, podzielając argumenty organów podatkowych. Podkreślił, że z dniem rozwiązania spółki wspólnicy utracili legitymację do występowania w postępowaniach dotyczących zobowiązań spółki. W przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy ta powstała już po likwidacji, organy były zobligowane do odmowy wszczęcia postępowania ze względu na brak uprawnionej strony.

Sygn. akt I SA/Kr 1474/06