SYGN. AKT I SA/Bk 397/06

Podatnicy zbyli zabudowaną nieruchomość. Ponieważ od końca roku, w którym małżonkowie nabyli działkę i wybudowali dom, nie upłynęło jeszcze pięć lat, transakcja powinna być opodatkowana. Podatnicy zadeklarowali jednak w urzędzie skarbowym, że wydatkują pieniądze w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. A to dawało prawo do zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Po sprawdzeniu, na co podatnicy wydali pieniądze, organy podatkowe uznały, że podatnicy nie mięli prawa do zwolnienia. Jak podkreślono dom został wybudowany na cudzym gruncie. Podatnicy zaskarżyli niekorzystną decyzję do sądu. Podkreślali, że spełnili warunki ustawowe zwolnienia. Wybudowano nowy dom. Poniesiono koszty jego budowy, o czym świadczą faktury za materiały i robociznę. Poza tym przepisy nie wymagały od podatnika budowy domu na własnym gruncie.

Sąd nie przyznał jednak racji skarżącym. Zauważył, że regulacja art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku przewidywała zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.in. na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Z powyższego wynika, że tylko wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na budowę własnego budynku mieszkalnego, a nie budynku mieszkalnego w ogóle, powoduje zwolnienie uzyskanego przychodu z opodatkowania. Wbrew twierdzeniom skarżącej przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) nie mówi więc jedynie o wybudowaniu domu. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że zapisów tych w żadnym wypadku nie należy odnosić do przepisów kodeksu cywilnego.

W związku z postanowieniami art. 46-48 kodeksu cywilnego budynek wybudowany na gruncie stanowiącym odrębny przedmiot własności staje się integralną częścią tego gruntu, stanowiąc zabudowaną nieruchomość właściciela. Dlatego sąd uznał, że małżonkowie, inwestując w budowę domu na gruncie, który nie był ich własnością, ponieśli jedynie nakłady na nieruchomość. Jednym z jej współwłaścicieli był ich syn. Nie była to budowa własnego budynku mieszkalnego. Tym samym należy uznać, że nie zostały spełnione warunki uprawniające do zwolnienia przychodów, uzyskanych w 2001 roku z opodatkowania.

MICHAŁ STUCZYŃSKI

gp@infor.pl