ORZECZENIE

Podatnik sprzedawał telefony komórkowe i akcesoria podmiotom zagranicznym, stosując stawkę VAT 0 proc. Organy zakwestionowały transakcje z podmiotami ukraińskimi, gdyż wskazani kontrahenci albo nie istnieli, albo zaprzeczali utrzymywaniu kontaktów z podatnikiem. Dodatkowym dowodem w sprawie była informacja od ukraińskich celników, iż nie wwieziono towaru na terytorium ich kraju. Stwierdzono zatem, że brak było podstaw do zastosowania 0 proc. stawki. Aby z niej skorzystać, podatnik musi bowiem posiadać dokument potwierdzony przez graniczny urząd celny oraz dokonać faktycznego wywozu w wykonaniu czynności opodatkowanej VAT. Organy uznały, że towar był przedmiotem dostawy krajowej i zastosowały stawkę 22 proc.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję uznając, że postępowanie dowodowe wymaga uzupełnienia. Organy zakwestionowały krajowe dokumenty celne, nie podając konkretnych przyczyn swojego negatywnego stanowiska.

Zdaniem sądu niedopuszczalna jest sytuacja, w której dokumenty korzystające z domniemania prawdziwości są podważane bez wykazania faktycznej wady. Odmowa przeprowadzenia dowodu musi bowiem opierać się na fachowej informacji, a nie na osobistym przekonaniu organu.

Sygn. akt I SA/Gd 1047/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24