ORZECZENIE

Spór między spółką a organami podatkowymi dotyczył stawki VAT na wyroby oferowane przez spółkę. Chodziło o klasyfikację statystyczną haków. Gdyby zakwalifikować je jako haki, podatek wynosiłby 7 proc., jeżeli jako inne wyroby z miedzi, to stawka wynosiłaby 22 proc.

Spółka walczyła o zastosowanie 7-proc. stawki. Przedstawiła liczne opinie. Co prawda z opinii GUS wynikało, że należy stosować 22- -proc. VAT, ale spółka przedstawiła inne opinie instytucji badawczych, które potwierdzały jej stanowisko.

W związku z oczekiwaniem na opinię kolejnej specjalistycznej placówki spółka wystąpiła o przedłużenie postępowania podatkowego. I organ podatkowy wniosek uwzględnił. Jakież więc było zdumienie spółki, gdy postępowanie zamknięto wcześniej. Tym samym spółka nie zdążyła złożyć do akt sprawy nowej opinii, w związku z którą przedłużono postępowania.

Sprawa ostatecznie trafiła do sądu administracyjnego, który nie przyznał racji skarżącej. Uznał, że nieprawidłowo rozliczyła VAT za czerwiec i lipiec 2001 r. Co prawda uznał, że wcześniejsze wydanie decyzji, bez wyznaczenia siedmiodniowego terminu do zapoznania się z aktami, było błędem. Nie na tyle jednak znaczącym, żeby spowodować uchylenie decyzji.

Rację skarżącej spółce przyznał za to NSA. Uwzględniając jej skargę kasacyjną, uznał, że sąd I instancji naruszył przepisy. Jak podkreślił NSA, organ na wniosek spółki przedłużył postępowanie podatkowe i powinien w takiej sytuacji wyznaczyć podatnikowi przed wydaniem decyzji siedmiodniowy termin do zapoznania się z aktami. Podatnik opinię otrzymał dwa dni przed upływem terminu, na jaki zostało przedłużone postępowanie i miałby szanse ją złożyć przy zachowaniu tej procedury. W ocenie NSA specjalistyczna opinia mogła mieć wpływ na decyzję w sprawie, bo opinia GUS oparta na klasyfikacji jest tylko jednym z dowodów w postępowaniu podatkowym. W związku z tym podatnik może ją zakwestionować innymi dowodami i opiniami, zwłaszcza instytucji specjalizujących się w danej dziedzinie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 523/07