Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. We wniosku podatnik wskazał, że w latach 70. nabył grunt rolny i prowadził gospodarstwo. Obecnie jest rolnikiem ryczałtowym, ponieważ sprzedaje mleko. Podjął decyzję o sprzedaży części gruntu najgorszej klasy. Grunt ten został przekwalifikowany i podzielony na działki budowlane. Wnioskodawca sprzedał kilka działek i zamierza sprzedawać następne. Wskazał, że organy podatkowe poinformowały go o konieczności zarejestrowania się dla potrzeb VAT, więc to zrobił, choć nie uważa się za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działek.

W wydanej interpretacji organy podatkowe uznały, że wnioskodawca wykorzystywał grunty od wielu lat w prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Zatem grunt stanowiący przedmiot sprzedaży zawsze służył działalności gospodarczej - w tym przypadku rolniczej.

Spór trafił do sądu. W skardze podatnik podnosił, że organy niesłusznie postawiły znak równości pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością rolniczą. Ustawa o VAT odrębnie definiuje pojęcie działalności rolniczej i pojęcie działalności gospodarczej. Posiadanie przez rolnika gruntu nie stanowi wystarczającego dowodu do uznania, że prowadzi on działalność gospodarczą. Aby tak się stało, grunt musi sprzedawać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym przedmiocie. Jeżeli zatem sprzedający nie zakupił działek w celu ich odsprzedaży, to są one jego majątkiem osobistym. Warunkiem niezbędnym uznania sprzedawcy za podatnika VAT jest jego stałe zaangażowanie w działalność gospodarczą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podzielił argumenty podatnika. Stwierdził, że nie można działalności rolnika ryczałtowego łączyć z inną działalnością gospodarczą. Są to dwa różne tematy. Sprzedaż działek przez skarżącego nie była związana z jego działalnością jako rolnika ryczałtowego. Wbrew twierdzeniom organów podatkowych wydzielenie przedmiotowych działek z gospodarstwa rolnego i ich sprzedaż nie może być uznana za sprzedaż dokonywaną w ramach działalności rolniczej. Z tytułu tej sprzedaży skarżący nie może być również uznany za podatnika VAT, ponieważ sprzedawany majątek nie został zakupiony w celu odsprzedaży. Ponadto sąd zwrócił uwagę na zasadę neutralności, wskazując, że skarżący nie miał prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu sprzedawanych gruntów.