ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie potwierdził stanowiska innych sądów administracyjnych dotyczące ulgi meldunkowej. Zgodnie z tymi interpretacjami, z ulgi meldunkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy zbyli nieruchomość, w której byli zameldowani na pobyt stały przez 12 miesięcy przed datą zbycia. Zdaniem sądu błędne jest twierdzenie organu podatkowego, który przyznawał prawo do ulgi odnosząc okres zameldowania do daty nabycia albo do daty wejścia przepisu w życie (czyli 1 stycznia 2007 r.).

- Nie jest konieczne, by podatnik był właścicielem prawa majątkowego. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu lub budynku - czytamy w pisemnym uzasadnieniu wyroku. Ponadto sąd powołał się na orzeczenia innych sądów, które były publikowane na łamach Gazety Prawnej. Chodzi o wyrok WSA w Szczecinie (I SA/Sz 340/07) oraz WSA w Warszawie (III SA/Wa 1387/07). Interpretację zgodną z tymi wyrokami potwierdził również minister finansów w interpretacji ogólnej z 19 lutego 2008 r.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I SA/Rz 862/07