ORZECZENIE

O podjęcie uchwały wyjaśniającej kwestię charakteru wniosku o ukaranie organu administracji wystąpił prezes NSA. Chodziło o dwa problemy. Czy wniosek o wymierzenie grzywny w związku z nieprzekazaniem w terminie akt sprawy i skargi sądowi administracyjnemu jest pismem wszczynającym postępowanie, a co za tym idzie, czy podlega on odrębnemu wpisowi. A ponadto jaki środek odwoławczy służy od postanowienia wydanego w związku z rozpoznaniem wniosku o wymierzenie grzywny.

Sąd w siedmioosobowym składzie uznał, że wniosek o wymierzenie grzywny inicjuje odrębne postępowanie i w związku z tym podlega dodatkowemu wpisowi, niezależnie od opłacenia wpisu od skargi. Od postanowienia wydanego w związku z wnioskiem przysługuje zażalenie, a nie skarga kasacyjna.

Sygn. akt II FPS 1/08