ORZECZENIE

Podatnik, biegły z listy prezesa sądu okręgowego, opracowując na polecenie sądów i innych organów opinie z zakresu kryminalistyki, zwrócił się do swojego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji, czy wskazane wyżej czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Podatnik otrzymał niekorzystną dla siebie interpretację, ponieważ urząd uznał go za podatnika tego podatku.

Po złożeniu zażalenia dyrektor izby skarbowej podtrzymał interpretację urzędu. Zdaniem dyrektora izby biegli sądowi nie spełniają warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT co do wyłączenia z opodatkowania.

Odwołując się od tej decyzji biegły stwierdził, iż wykonując czynności biegłego nie działa w sposób samodzielny, ponieważ przedmiot oraz zakres ekspertyzy wyznacza organ, na którego zlecenie wydawana jest opinia. Organ ten jest także jedynym dysponentem takiej opinii i to on ją kontroluje. W zakresie zaś wyboru biegłego organ nie jest związany wnioskami stron. Tym samym wykonywanie przez niego opinii nie jest działalnością gospodarczą i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Sąd I instancji, do którego została złożona skarga, zgodził się z argumentacją podatnika. Jak wskazał, to organ zlecający opracowanie opinii ponosi odpowiedzialność procesową wobec stron tego postępowania za wybór biegłego i wywiązanie się przez niego z nałożonych obowiązków. Okoliczność, że biegły opracowuje opinię samodzielnie, nie zmienia faktu, iż jest ona tylko jednym z dowodów w postępowaniu, a po jej opracowaniu biegły przestaje być jej dysponentem.

Jak wynika z omawianego wyroku, istnienie odpowiedzialności procesowej organu zlecającego opracowanie opinii biegłemu pozwala na stwierdzenie, że biegli sądowi nie podlegają opodatkowaniu VAT. Podobne stanowisko WSA w Rzeszowie zajął również we wcześniejszym orzeczeniu (wyrok z 7 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Rz 38/07).

Sygn. akt I SA/Rz 15/08