ORZECZENIE

Przedmiotem sporu była decyzja organu podatkowego, w której uznano, iż podatnik nieprawidłowo zaliczył do kosztów wydatki na sprzątanie zakładu. Fiskus zakwestionował argument podatnika, iż o możliwości uznania wydatków za koszt podatkowy decyduje faktyczne wykonanie prac.

Argument ten za nietrafny uznał również sąd wskazując, że w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, żeby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów istotny jest fakt poniesienia określonych kwot tytułem zakupu dóbr czy usług. Ustalenie czy dane czynności zostały wykonane, nie jest wystarczające. Nie każde wykonanie musi łączyć się z poniesieniem wydatków. Tylko rzeczywiste poniesienie określonych kwot pieniężnych uprawnia do zaliczenia wydatków do kosztów. Zatem, stosownie do art. 22 ustawy o PIT, istotny jest nie tylko sam fakt wykonania usług przez osoby trzecie na rzecz podatnika, ale istotne jest, że z wykonaniem takich prac muszą wiązać się wydatki podatnika w formie pieniężnej, które obniżają jego przychód podlegający opodatkowaniu.

Sygn. akt I SA/Sz 736/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24