ORZECZENIE

Podatnik prowadzi działalność w formie spółki cywilnej polegającą na sprzedawaniu energii z odnawialnych źródeł, od których otrzymuje świadectwa pochodzenia energii. Sprzedaż jest opodatkowana zryczałtowanym 5,5 proc. podatkiem dochodowym. Podatnik wystąpił jednak z wnioskiem o interpretację, czy zbycie świadectw pochodzenia energii jest również opodatkowane ryczałtem według stawki 5,5 proc. Jego zdaniem, skoro prowadzi on działalność polegającą na produkcji energii odnawialnej, od której otrzymuje świadectwa pochodzenia, to zbywanie tych świadectw należy zaliczyć do prowadzonej działalności i opodatkować ryczałtem.

Organy podatkowe, a następnie WSA w Warszawie stwierdziły, że potwierdzeniem produkcji energii elektrycznej są świadectwa pochodzenia, ale obrót nimi nie ma związku z produkcją energii. Zdaniem organów podatkowych i sądu, przychód ze zbycia świadectw należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z ustawą o PIT, do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Do przychodów z takiego zbycia stosuje się stawkę 19 proc. PIT. Ponadto art. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie można łączyć z przychodami z innych źródeł, które są opodatkowane na podstawie ustawy o PIT.

Sąd argumentował też, że ryczałtem opodatkowany jest przychód z działalności wytwórczej, w tym energii. Oznacza to, że w wyniku takiej działalności powstają nowe wyroby opodatkowane stawką 5,5 proc. Nie można jednak traktować sprzedaży świadectw energii jak sprzedaży energii.

Sygn. akt III SA/Wa 2221/07