ORZECZENIE

Podatnik zwrócił się do swojego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji, czy pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy należą się diety z tytułu podróży służbowej i czy ich wartość jest kosztem uzyskania przychodów, a dla pracowników (kierowców), czy te diety są wolne od podatku dochodowego. Urząd zajął stanowisko niekorzystne dla podatnika. Po złożeniu zażalenia dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu częściowo zmienił interpretację urzędu, uznając, że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych kierowcom kwot w związku z odbywanymi przez nich wyjazdami jest prawidłowe, ale kwoty te nie stanowią przychodu zwolnionego (diet z tytułu podróży służbowej).

Zdaniem dyrektora izby, brak było podstaw do uznania, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy wykonujący usługi stanowiące przedmiot działalności firmy odbywają podróż służbową. Czynności związane z realizacją tych zadań należą do istoty wykonywanej pracy, a praca kierowcy nie może być identyfikowana z odbywaniem podróży służbowej.

W konsekwencji wypłacanych z tego tytułu kwot nie można traktować jako diet z tytułu podróży służbowej, lecz powinno się je ujmować jako składnik wynagrodzenia za pracę stanowiącego źródło uzyskania przychodów podlegające opodatkowaniu PIT.

Sąd, do którego skargę złożył podatnik, nie zgodził się z takim podejściem. Zdaniem sądu, nie można przyjmować, że podróżą służbową pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy będzie podróż np. na szkolenie, a podróż w innym celu wykonywana na polecenie pracodawcy takiego przymiotu nie ma. Sąd powołał tutaj wyrok NSA w Warszawie (sygn. FSK 2175/04), w którym NSA również odniósł się krytycznie do poglądu, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług transportowych) nie wchodzi w zakres podróży służbowych. WSA wskazał, że żaden ze wskazanych w uzasadnieniu decyzji izby przepis, tj. ani art. 775 kodeksu pracy, ani przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, ani rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej o dietach czy w końcu przepisy ustawy o PIT nie wyłączają kierowców zatrudnionych na umowę o pracę z możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego diet za czas podróży służbowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. a) ustawy o PIT.

Sygn. akt I SA/Po 1723/07