ORZECZENIE

Obywatel Niemiec, posiadający kartę obywatela UE wydaną przez wojewodę, w połowie 2006 roku kupił mieszkanie. We wrześniu 2006 r. zawarł umowę dzierżawy gruntu. Wydzierżawiająca zgodziła się, aby dzierżawca dokonywał na tym gruncie inwestycji, w tym wznoszenia budynków. Podatnik uzyskał pozwolenie na budowę, a na początku 2007 roku zaciągnął kredyt hipoteczny na budowę domu na dzierżawionej działce. W październiku 2007 r. sprzedał mieszkanie. Pieniądze ze sprzedaży częściowo przeznaczył na budowę domu, a częściowo na spłatę kredytu.

Organ podatkowy uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do zwolnienia od podatku, skoro przeznaczył środki ze sprzedaży mieszkania na wybudowanie domu na wydzierżawionym gruncie. Interpretację taką podzielił WSA w Olsztynie. Chodzi o sytuację, do której miała zastosowanie ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) obowiązująca przed 1 stycznia 2007 r. Jak uzasadniał sąd, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 tej ustawy, wolne od podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, pod warunkiem że podatnik przeznaczy te środki w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 16 ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. pieniądze należało przeznaczyć na budynek, lokal lub pomieszczenie, które stanowią własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Sąd podkreślił, że skarżący w momencie ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe, a także obecnie, nie ma prawa własności gruntów, na których wybudował budynek mieszkalny. Podatnik dokonał nakładów na cudzej rzeczy, więc nie przysługuje mu prawo do zwolnienia od podatku dochodowego. Podobna konstrukcja zwolnienia podatkowego została wprowadzona do ustawy o PIT 1 stycznia 2009 r.

Sygn. akt I SA/Ol 506/08 (nieprawomocny)