ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok dotyczący odliczania darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Prawo niemieckie przewiduje odliczenie od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego znajdujących się w Niemczech, które spełniają określone warunki, wyłączając tę korzyść podatkową dla darowizn dokonanych na rzecz organizacji mających siedzibę w innym państwie członkowskim i uznanych tam za organizacje pożytku publicznego.

W swoim zeznaniu dotyczącym podatku dochodowego za 2003 rok Hein Persche, obywatel niemiecki, wniósł jednak o odliczenie od podatku darowizny rzeczowej o wartości ok. 18 180 euro, dokonanej na rzecz Centro Popular de Lagoa znajdującej się w Portugalii (dom opieki nad osobami starszymi, przy którym działa również dom dziecka). Urząd skarbowy odmówił odliczenia na tej podstawie, że obdarowany nie posiadał siedziby w Niemczech i że H. Persche nie przedstawił pokwitowania odbioru przedmiotu darowizny w należytej formie.

Niemiecki sąd najwyższy w dziedzinie podatków, rozstrzygający sprawę w ostatniej instancji, zwrócił się do ETS o rozstrzygnięcie tej kwestii. Zdaniem ETS swobodny przepływ kapitału sprzeciwia się przepisom państwa członkowskiego, które przyznają odliczenie od podatku tylko do darowizn dokonanych na rzecz organizacji mających siedzibę na terytorium danego kraju, bez umożliwienia podatnikowi wykazania, że darowizna dokonana na rzecz organizacji mającej siedzibę w innym państwie członkowskim spełnia warunki nałożone przez te przepisy w celu przyznania tej korzyści.

Wyrok w sprawie C-318/07