ORZECZENIE

Spółka jest głównym dystrybutorem aparatów fotograficznych jednej z marek w Polsce. W łańcuchu dystrybucji występują więcej niż dwa podmioty, tj. spółka nie sprzedaje aparatów bezpośrednio konsumentom. Jednak w celu zwiększenia sprzedaży spółka prowadzi akcję promocyjną przeznaczoną dla finalnych klientów. Nabywca aparatu wypełnia specjalny kupon i przesyła go na wskazany adres. Spółka wypłaca finalnemu nabywcy 400 zł przelewem na wskazane konto. Podstawą wypłaty był kupon z danymi klienta, unikatowym numerem zakupionego towaru oraz kserokopią paragonu/faktury i karty gwarancyjnej. W ocenie spółki wypłacane kwoty są rabatem potransakcyjnym na rzecz konsumentów finalnych. To daje prawo do skorygowania VAT związanego ze sprzedażą aparatów.

W I instancji organ podatkowy wykluczył prawo do skorygowania VAT. Uznał, że nie jest to rabat, ale jednostronne świadczenie pieniężne. Organ II instancji zgodził się na rabat, ale nakazał skorygowanie faktur na każdym etapie obrotu (również u pośredników między dystrybutorem a konsumentem).

Wojewódzki sąd administracyjny przyznał jednak rację podatniczce. Wskazał na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z nim łączna kwota podatku pobranego przez władze skarbowe powinna być obliczona od faktycznej ceny zapłaconej na ostatnim stadium obrotu (ETS w sprawie C-317/94 Elida Gibbs).

Stanowisko to potwierdził NSA. Sąd dodał przy tym, że choć z literalnego brzmienia przepisów wykonawczych wynika obowiązek korygowania faktur, to należy go uwzględniać tylko, jeżeli jest to możliwe. W takich przypadkach jak w spornej sprawie, takiej możliwości nie ma. Po pierwsze pieniądze były zwracane bezpośrednio konsumentowi na podstawie paragonu. Po drugie podstawa opodatkowania zmieniała się tylko na jednym etapie obrotu, tj. między dystrybutorem a konsumentem.

W ocenie pełnomocnika skarżącej spółki, doradcy podatkowego Mariusza Mareckiego, szefS działu postępowań podatkowych PricewaterhouseCoopers, ponieważ podobne akcje promocyjne są prowadzone powszechnie, tezy wyroku odbiją się szerokim echem i wpłyną na podejście do dokumentowania rabatów i wszelkich obniżeń ceny w polskim systemie VAT.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1653/07