ORZECZENIE

Podatniczka wraz z siostrą nabyła w spadku po matce mieszkanie. Ich udziały w prawie do mieszkania i gruntu były równe. W całości uiściły podatek od spadku. Potem aktem notarialnym spadkobierczynie dokonały nieodpłatnego działu spadku. W wyniku tej operacji prawo własności do mieszkania w całości nabyła jedna z sióstr.

Sprzedaż lokalu

Podatniczka postanowiła sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Uważała, że nie musi płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, bo zyski ze sprzedaży mieszkań nabytych w drodze spadku były w całości zwolnione z PIT (zwolnienie obowiązujące do końca 2006 roku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Organy podatkowe były jednak innego zdania. Zwolnienie dotyczy tylko połowy mieszkania nabytego w spadku. Nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy nie stanowi nabycia w drodze spadku.

Całkowite zwolnienie

Podatniczka niekorzystną interpretację zaskarżyła do sądu administracyjnego, który przyznał jej rację. W jego ocenie stanowisko organów podatkowych nie zasługuje na aprobatę. Sąd nie miał wątpliwości, że pojęcia nabycie w drodze spadku nie można ograniczać tylko do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, z którymi ustawodawca łączy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Również nabycie przedmiotów należących do spadku przez jednego ze spadkobierców w drodze działu spadku (umownego lub sądowego) następuje także w drodze spadku.

Racji organom podatkowym nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny. Oddalając skargę kasacyjną dyrektora izby skarbowej, NSA w pełni podzielił stanowisko korzystne dla skarżącej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1276/07