Lekarze czy pielęgniarki, jeśli wykonują wolny zawód, mogą rozliczać podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kartę płaci się w stałej wysokości wyznaczonej przez urząd skarbowy co miesiąc, natomiast ryczałt można płacić kwartalnie.

Ryczałt raz na kwartał

Co do zasady, podatnicy są zobowiązani obliczać za każdy miesiąc ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w terminie do 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego w terminie złożenia zeznania, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Zasadę tę mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro.

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są zobowiązani do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym urząd skarbowy właściwy według swojego miejsca zamieszkania (czyli w omawianym przypadku do 21 stycznia 2008 r.). Jeżeli do 21 stycznia 2008 r. podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal w ten sposób opłaca ryczałt.

Właściwy termin

Przepisy nie wspominają nic o takim uprawnieniu w stosunku do podatników, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku. Należy więc z tego domniemywać, że termin 20 stycznia roku podatkowego jest jedynym właściwym do złożenia takiego oświadczenia. W związku z tym podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku mogą jedynie płacić ryczałt w trybie miesięcznym, a dopiero na początku kolejnego roku podatkowego będą mieli prawo do złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego trybu rozliczania ryczałtu.

Prawo do zaliczek kwartalnych

Zarówno podatnik, który zdecydował się na wybór podatku liniowego, jak i ustalanego według skali podatkowej, ma do dyspozycji trzy warianty, jeśli kontynuuje prowadzenie działalności, albo dwa, gdy działalność tą rozpocznie dopiero w 2009 roku.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się z uwzględnieniem remanentu. Podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.

Podobnie jak w 2008 roku, w roku przyszłym podatnicy uzyskujący dochody z prywatnej praktyki w zwodach medycznych i rozliczający się na podstawie księgi przychodów, mogą wpłacać zaliczki kwartalne zarówno, gdy rozliczają się z podatku według skali tabeli podatkowej, jak i w formie podatku w stałej wysokości 19 proc. Muszą jednak spełniać warunek, iż albo są małymi podatnikami, albo dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.

Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego ustala się zgodnie z zasadą, że obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (kwotę wolną). Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu. Zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Natomiast u podatników, którzy zdecydowali się na podatek w stałej wysokości 19 proc., zaliczki kwartalne ustala się od pierwszego kwartału, w którym powstał dochód, niezależnie od jego wysokości.

Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy płacą do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest płacona w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni w terminie do 20 grudnia.