ZMIANA PRAWA Nie będzie pobierany PIT od dochodu na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu europosła. Zwolnienie będzie miało zastosowanie w 2008 roku.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). W projekcie przewidziano zaniechanie poboru PIT od dochodów (przychodów) posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce, otrzymanych na podstawie regulaminu Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez nich mandatu posła.

Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego deputowani otrzymują: zwrot kosztów podróży związanych z uczestniczeniem w obradach parlamentu oraz dojazdów zagranicznych związanych z wypełnianiem obowiązków poza państwem; dietę pobytową na utrzymanie; dodatek ogólny; dodatek na pokrycie kosztów utrzymania biura oraz inne świadczenia, takie jak ubezpieczenia i zwrot wydatków na leczenie oraz zwrot kosztów kursu nauki języka lub komputerowego.

Z uwagi na zasadę powszechności opodatkowania oraz nieograniczony obowiązek podatkowy polskich posłów do PE, wymienione kwoty podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem polskim. W związku z tym, w celu zrównania sytuacji europosłów z sytuacją posłów do Sejmu RP, a także z uwagi na okoliczność, że kwoty otrzymywane przez eurodeputowanych mają charakter zwrotu poniesionych kosztów, w projektowanym rozporządzeniu zwalnia się z PIT kwoty otrzymywane przez eurodeputowanych, które są przeznaczone dla prawidłowego wykonywania przez nich mandatu posła.

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) otrzymanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl