ORZECZNICTWO

W sierpniu 2006 r. zawarta została umowa między dyrektorem teatru a firmą handlowo-usługową na zakup reflektorów scenicznych z osprzętem. W dniu realizacji zamówienia doszło do odbioru przez komisję przetargową tylko części sprzętu, gdyż niektóre zamówione pozycje były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Komisja przetargowa sporządziła zestawienie brakujących pozycji z zamówienia i wyznaczyła termin, do którego dostawa powinna być dokonana. Firma wywiązała się w terminie ze swojego zobowiązania.

Regionalna komisja orzekająca uniewinniła obwinionego od zarzucanego mu czynu polegającego na niedochodzeniu kar umownych od firmy za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

Główna Komisja Orzekająca nie podzieliła stanowiska komisji I instancji. Jej zdaniem dyrektor dopuścił się naruszenia dyscypliny finansów publicznych z winy nieumyślnej. Dyrektor był świadomy, że część dostawy miała miejsce po terminie. Świadczy o tym notatka sporządzona przez strony. Notatka ta jest protokołem odbioru towaru, a nie aneksem do umowy. Zatem jej sporządzenie i podpisanie przez strony nie powoduje skutku w postaci zmiany terminu dostawy. Jednocześnie komisja odstąpiła od ukarania obwinionego uwzględniając stopień winy, dotychczasową niekaralność obwinionego i jego dokonania życiowe.

DF/GKO-4900-57/61/ RN-20/07/2356

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl