JERZY MARTINI

doradca podatkowy Baker & McKenzie

W odróżnieniu od rozliczeń dokonywanych przez małych podatników konieczne będzie wpłacanie zaliczek miesięcznych do 25. dnia miesiąca następującego po pierwszym i drugim miesiącu kwartału. Zaliczki mogą być wpłacane w wysokości 1/3 zobowiązania podatkowego z poprzedniego kwartału lub w wysokości faktycznego rozliczenia (choć koncepcja ta może budzić wątpliwości) za dany miesiąc kwartału. Istnieje też możliwość zamiany systemów rozliczeń - z ryczałtowego na faktyczne w ciągu roku, co daje pewne możliwości optymalizacji cash flow. Niestety, obowiązek wpłaty zaliczek komplikuje stosowanie rozliczeń kwartalnych, co może ograniczyć atrakcyjność tego rozwiązania.

Natomiast zasadniczym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem rozliczeń kwartalnych jest wydłużenie terminów, które ustawa o VAT nakłada na podatnika. Przede wszystkim dotyczy to terminu rozliczenia podatku naliczonego. Przy rozliczeniu miesięcznym odliczenia należy dokonać najpóźniej w deklaracji za drugi miesiąc następujący po miesiącu otrzymania faktury czy dokumentu celnego. W przypadku rozliczeń kwartału jest to drugi kwartał następujący po kwartale, w którym otrzymano fakturę czy dokument celny. Podatnik może więc mieć dziewięć miesięcy na dokonanie odliczenia bez konieczności robienia korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku terminów na zebranie dokumentów potwierdzających eksport czy wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnik również może mieć aż dziewięć miesięcy na zebranie dokumentacji potwierdzającej WDT czy do sześciu miesięcy przy eksporcie (zarówno pośrednim, jak i bezpośrednim).

Wreszcie analogiczna sytuacja wystąpi w odniesieniu do kontrowersyjnego obowiązku zbierania potwierdzeń odbioru faktur korygujących, stanowiących warunek obniżenia obrotu i podatku należnego.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to co do zasady dobra opcja dla podatników, u których na ogół występuje nadwyżka podatku naliczonego wykazywana do zwrotu. W takim przypadku również zwroty będą dokonywane w trybie kwartalnym, a nie miesięcznym.