Znamy już projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. To instrukcja, jak prawidłowo wypełnić potwierdzenie wpłaty podatków.

W załączniku do projektu rozporządzenia Ministerstwo Finansów określiło wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Parametry techniczne formularza polecenie przelewu/wpłata gotówkowa określa Polska Norma PN-F-01101 Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP).

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem w tym zakresie w nowym rozporządzeniu w objaśnieniach wprowadzono zmiany o charakterze dostosowawczym związane z likwidacją kaucji, gwarancyjnej oraz likwidacją deklaracji CIT-2.

W projekcie rozporządzenia są też przykłady poprawnego wypełnienia druków. W przykładach wypełnionego pismem maszynowym formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej kwota podatku jest wyrażona w pełnych złotych. Ponadto w objaśnieniach i w przykładach dokonano drobnych poprawek o charakterze redakcyjnym.

Warto pamiętać, że na potwierdzeniu przelewu muszą znaleźć się takie dane, jak: oznaczenie urzędu skarbowego, np. Urząd Skarbowy w Bolesławcu; jego numer bankowy; wysokość wpłacanej kwoty wpisana cyfrą; oznaczenie podatnika, który dokonuje wpłaty - w tej części jest miejsce na wpisanie nazwy i adresu zobowiązanego; NIP podatnika lub identyfikator uzupełniający, np. REGON, PESEL; symbol formularza podatkowego lub płatności, np. PIT-37, CIT-8; typ identyfikatora (np. N-NIP, R-REGON, P-PESEL); okres, którego dotyczy wpłata, np. jeśli wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok, należy wpisać - 08R; ostatnia część druku jest przeznaczona na pieczęć, datę i podpis zobowiązanego. Poprawne wpisanie wszystkich wymaganych danych na potwierdzeniu wpłaty pozwoli podatnikowi wykazać przed urządem skarbowym, że w terminie uregulował podatek, a urzędowi skarbowemu pomoże we właściwej kwalifikacji wpłaty.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.